Dasar Privasi

Dasar Privasi

Privasi anda adalah penting bagi kami oleh itu, kami ingin menunjukkan komitmen kami terhadap privasi anda. Pernyataan Privasi ini menerangkan bagaimana sebarang data peribadi yang kami boleh kumpulkan daripada atau mengenai anda melalui laman web ini akan diproses dan dilindungi oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU). Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti kerana ia membentuk sebahagian daripada terma dan syarat penggunaan laman web ini.Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dan menerima Dasar Privasi yang dinyatakan di bawah bersama-sama dengan Terma Penggunaan kami.Jika anda tidak bersetuju dengan terma atau dasar ini, hentikan penggunaan laman web ini dengan serta-merta.

Dalam Dasar Privasi ini:

"BERSATU", “MyBERSATU”, "kami" dan "kita", merujuk kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dan mana-mana syarikat pegangan, berkaitan, bersekutu dan anak syarikat.

"data atau maklumat peribadi" bermaksud sebarang maklumat atau data yang berkaitan dengan sebarang transaksi/hubungan sebenar atau berpotensi dengan kami, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut atau daripada itu dan maklumat lain dalam simpanan kami dan termasuk maklumat seperti nama, kad pengenalan, pasport atau dokumen pengenalan lain, nombor telefon, alamat surat-menyurat, tempat kelahiran, umur, pekerjaan, status perkahwinan, maklumat dan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan anda yang anda mungkin telah serahkan kepada kami. Data atau maklumat peribadi mungkin termasuk data peribadi sensitif yang berkaitan dengan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan anda, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, komisen atau dakwaan pelakunya apa-apa kesalahan atau apa-apa maklumat lain yang ditetapkan oleh perundangan privasi/undang-undang.

1. KESELAMATAN DATA PERIBADI

Keselamatan data peribadi tentang anda adalah keutamaan kami. Kami akan dan akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa ahli gabungan kami akan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang munasabah dan sesuai untuk melindungi data peribadi anda yang berada dalam jagaan atau kawalan kami terhadap pemprosesan yang tidak dibenarkan atau tidak sah dan kemusnahan atau kerugian yang tidak disengajakan.

2. KATEGORI DATA PERIBADI YANG KAMI KUMPULKAN DAN PEGANG:

Apakah jenis dan sifat data peribadi yang kami kumpulkan dan dari mana ia datang mungkin termasuk:

 • data peribadi yang kami kumpulkan pada permohonan untuk penggunaan kemudahan/perkhidmatan ini, seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, tempat kelahiran, umur, status perkahwinan, butiran akaun bank, pekerjaan, butiran perubatan, maklumat suami/isteri/anak, jantina, kewarganegaraan dan tarikh lahir
 • sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan anda yang anda mungkin telah serahkan kepada kami

3. PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN

Tujuan utama kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi tentang anda:

 • untuk memberi barangan dan perkhidmatan kami kepada anda;
 • untuk memberi anda dengan bahan pengiklanan, pemasaran dan promosi tentang “MyBERSATU” (melainkan anda memilih untuk tidak menerimanya);
 • untuk mengesahkan identiti dan latar belakang anda
 • untuk mewujudkan hubungan antara anda dan kami dan/atau sekutu kami
 • untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami termasuk mengurus dan menyelenggara akaun anda dengan kami untuk tujuan pemprosesan data
 • untuk menilai dan memantau penyediaan perkhidmatan
 • untuk menjawab pertanyaan, permintaan dan aduan daripada anda dan menyelesaikan pertikaian
 • untuk memahami keperluan anda dan menawarkan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan tersebut
 • untuk penyelidikan dan pembangunan perkhidmatan untuk kegunaan anda
 • untuk penguatkuasaan hak kami dan kewajipan pihak lain kepada kami dan/atau sekutu kami
 • untuk menilai, memproses dan menyiasat risiko dan tuntutan
 • untuk memenuhi keperluan perundangan dan kawal selia
 • untuk menyelenggara dan melindungi pejabat dan pelayan kami
 • untuk pengurusan risiko termasuk pencegahan, pengesanan dan penyiasatan jenayah, termasuk penipuan
 • untuk tujuan lain yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan atau dengan persetujuan anda 
 • untuk semua tujuan lain yang kebetulan dan berkaitan dengan mana-mana yang di atas.

Kami melayan maklumat peribadi anda sebagai peribadi dan sulit. Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda di luar BERSATU melainkan:

anda telah memberikan persetujuan anda kepada pendedahan

 • kepada mana-mana ahli gabungan kami di dalam dan di luar Malaysia;
 • kepada mana-mana ejen, kontraktor, vendor, penyedia perkhidmatan, penasihat profesional (seperti peguam dan penasihat kewangan), juruaudit, dan pihak lain yang kami atau sekutu kami boleh gunakan berkaitan dengan perniagaan kami atau sekutu kami;
 • mana-mana pemegang serah hak, peserta, sub-peserta atau penerima pindahmilik mana-mana hak atau kewajipan kami;
 • rakan pakatan strategik kami untuk tujuan pemasaran dan promosi tetapi ini akan tertakluk kepada persetujuan nyata anda;
 • mana-mana pelikuidasi, penerima, pemegang serah hak rasmi atau mana-mana orang yang dilantik di bawah undang-undang atau perintah mahkamah yang berkenaan dengan kebankrapan, pembubaran, penggulungan berhubung dengan mana-mana individu atau syarikat;
 • kepada pihak-pihak yang kami atau ahli gabungan kami mungkin dikehendaki oleh proses undang-undang atau menurut mana-mana undang-undang asing atau domestik lain, peraturan, bursa saham, rumah penjelasan atau badan kawal selia kendiri obligasi atau permintaan, atau persetujuan yang diceburi oleh mana-mana daripada mereka dan mana-mana pihak berkuasa kerajaan, domestik atau asing, atau antara mana-mana dua atau lebih pihak berkuasa kerajaan domestik atau asing atau pihak berkuasa lain , termasuk pendedahan kepada mahkamah, tribunal, undang-undang, kawal selia, cukai dan pihak berkuasa kerajaan, bursa saham, rumah penjelasan dan badan kawal selia kendiri;
 • mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh anda; dan
 • kepada pihak-pihak yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang Malaysia.

Sekiranya mungkin, kami mengumpul maklumat peribadi anda terus daripada anda. Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda (termasuk alamat e-mel anda) kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan membenarkan mereka memasarkan produk atau perkhidmatan mereka kepada anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan. Kami menyediakan perkhidmatan melalui pihak ketiga yang boleh melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami. Kami menggalakkan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk mengguna pakai dan menyiarkan dasar privasi. Walau bagaimanapun, penggunaan data peribadi anda dikawal oleh dasar privasi pihak ketiga dan tidak tertakluk kepada kawalan kami.

Data Peribadi Pihak Ketiga:

Di mana data peribadi yang diproses oleh kami adalah data peribadi pihak ketiga (yang merupakan orang asli atau individu) yang diperoleh oleh, atau diberikan kepada kami berhubung dengan transaksi anda (sebenar atau dicadangkan)/hubungan dengan kami, anda mengesahkan bahawa orang tersebut telah bersetuju dengan pemprosesan data peribadi mereka selaras dengan perjanjian ini dan mana-mana undang-undang yang berkenaan dan anda akan memaklumkan mereka untuk melawat laman web kami untuk melihat perjanjian ini.

Maklumat Pihak Ketiga

Pihak ketiga boleh memberikan maklumat yang dipaparkan di laman web kami. Maklumat pihak ketiga yang dipaparkan di laman web kami, jika ada, tidak semestinya ditaja, disahkan, disyorkan, atau dilesenkan oleh BERSATU. Pihak ketiga perlu dihubungi secara langsung mengenai sebarang pertanyaan atau untuk maklumat lanjut mengenai dasar laman web mereka.

Pautan Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin menyediakan pautan ke laman Internet lain. BERSATU tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut. BERSATU tidak menyokong atau tidak bertanggungjawab, mana-mana laman web sedemikian atau maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang terkandung pada atau boleh diakses melalui laman Internet lain.

Sila ambil perhatian bahawa data peribadi anda diperlukan untuk BERSATU untuk menjalankan tujuan yang disebutkan di atas. Kegagalan untuk membekalkan data peribadi tersebut akan atau mungkin:

mengakibatkan BERSATU tidak dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan kami;

mengakibatkan BERSATU tidak dapat menyediakan anda dengan bahan pemasaran dan promosi kami;

mengakibatkan BERSATU tidak dapat menyampaikan notis, perkhidmatan tambah nilai dan kemas kini kepada anda.

4. HAK ANDA

a) Hak untuk meminta akses kepada data peribadi

Anda berhak untuk meminta akses kepada data peribadi anda yang diproses oleh kami dan kami akan membalas dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

b) Hak untuk meminta pembetulan data peribadi

Anda berhak untuk meminta pembetulan data peribadi anda yang dipegang oleh kami dengan notis yang munasabah.Berkenaan dengan ini, anda boleh:

meminta pembetulan dan/atau mengemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau lapuk;

meminta pengekalan data peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas;

permintaan untuk menarik balik (sepenuhnya atau sebahagiannya) persetujuan anda yang sebelum ini diberikan kepada kami tertakluk kepada sekatan undang-undang yang berkenaan, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah untuk penarikan balik persetujuan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, bergantung kepada tahap penarikan balik persetujuan anda untuk kami memproses data peribadi anda, ini mungkin bermakna bahawa kami tidak akan dapat terus menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

5. PENGEKALAN DATA

Sebarang data peribadi anda yang diberikan kepada kami disimpan selagi tujuan data peribadi dikumpulkan berterusan. Data peribadi anda kemudiannya dimusnahkan daripada rekod dan sistem kami selaras dengan dasar pengekalan kami sekiranya data peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut atau tidak lagi diperlukan untuk memenuhi keperluan operasi, undang-undang, kawal selia, cukai atau perakaunan kami.

6. DATA PERIBADI DARIPADA KANAK-KANAK BAWAH UMUR DAN INDIVIDU LAIN

Berhubung dengan data peribadi keluarga anda, pasangan dan/atau tanggungan lain yang anda miliki atau akan sediakan, anda mengesahkan bahawa anda telah menerangkan kepada mereka bahawa data peribadi mereka telah diberikan kepada, dan diproses oleh kami, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) data peribadi mereka mengikut dasar ini. Berkenaan dengan kanak-kanak bawah umur (iaitu individu di bawah umur 18 tahun) dan atau individu yang tidak kompeten secara sah untuk memberi persetujuan, anda mengesahkan bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi mereka, untuk bersetuju bagi pihak mereka untuk memproses (termasuk pendedahan dan pemindahan) data peribadi mereka mengikut dasar ini.

7. PEMINDAHAN DATA PERIBADI DI LUAR MALAYSIA

Kami mungkin perlu memindahkan data peribadi anda di luar Malaysia jika mana-mana anak syarikat, penyedia perkhidmatan atau ejen kami terletak di luar Malaysia. Anda bersetuju untuk kami memindahkan maklumat peribadi anda di luar Malaysia jika perlu untuk menyediakan perkhidmatan kami. Kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa mana-mana subsidiari, pembekal atau ejen tersebut terikat secara kontrak untuk tidak menggunakan data peribadi anda untuk apa-apa sebab selain daripada menyediakan perkhidmatan yang disebutkan, demi kepentingan melindungi data peribadi anda.

8. FAIL-FAIL LOG

Apabila anda mengakses laman web ini, kami mungkin membuat rekod alamat pelayan, nama domain, jenis pelayar, tarikh, masa dan tempoh lawatan anda, halaman yang anda akses dan tapak web terdahulu yang anda lawati. Maklumat ini dikumpulkan untuk tujuan statistik dan keselamatan. Jika anda menghubungi kami melalui laman web kami, kami akan meminta anda untuk memberikan nama, alamat e-mel dan maklumat lain tentang anda untuk memberikan anda tindak balas yang praktikal dan berguna. Kami juga mungkin mengumpul maklumat lain yang anda berikan kepada kami secara sukarela.

9. KUKI

Pelayar web anda mungkin menerima kuki daripada pelayan web kami untuk fungsi dan tujuan keselamatan. Kuki adalah fail kecil maklumat yang memantau lawatan anda ke laman web ini. Kuki ini disimpan pada cakera keras anda melainkan anda memilih untuk mengalih keluarnya. Kebanyakan pelayar web membenarkan anda menyahdayakan kuki pada komputer anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda menyahdayakan kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan laman web kami setakat yang penuh dan optimum. Laman web kami tidak menyimpan sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti dalam kuki. Kami menggunakan kuki untuk membuat lawatan ke laman web kami dan laman web rakan kongsi kami lebih mudah.

10. INTEGRITI DATA

Ketepatan maklumat peribadi anda adalah penting bagi kami. Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa terkini, dengan mengambil kira tujuan maklumat peribadi anda dikumpulkan atau diproses. Kami meminta anda menghubungi kami untuk mengemas kini atau mengubah maklumat peribadi anda jika anda menyedari bahawa sebarang maklumat peribadi, kami memegang tentang anda sudah lapuk, tidak tepat atau tidak lengkap.

11. MAKLUMAT SENSITIF

Kami tidak mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat sensitif tentang anda (seperti kesihatan atau keadaan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, komisen atau komisen yang dikatakan apa-apa kesalahan) melainkan anda bersetuju secara jelas, atau di mana pemprosesan sedemikian diperlukan berkaitan dengan pekerjaan, untuk melindungi kepentingan penting, untuk tujuan perubatan, prosiding undang-undang atau untuk nasihat undang-undang , pentadbiran keadilan atau untuk menjalankan apa-apa fungsi yang diberikan oleh undang-undang atau di mana maklumat sensitif tersebut telah menjadi awam.

12. AKSES DAN PEMBETULAN

Anda boleh membuat permintaan kepada kami secara bertulis untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda pada bila-bila masa, melainkan akses atau pembetulan tersebut tidak boleh dilaksanakan atau dibenarkan oleh undang-undang. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk menampung kos pengambilan semula, pembetulan dan penyalinan, yang tidak akan berlebihan dan tidak akan dikenakan untuk membuat permintaan untuk akses atau pembetulan.

13. PEMILIKAN MAKLUMAT

MyBERSATU mengumpul semua maklumat yang anda berikan melalui laman webnya dan untuk mengelakkan keraguan, BERSATU adalah pemilik tunggal maklumat yang dikumpulkan di laman web ini. Sekiranya anda memberikan kami maklumat peribadi, anda membenarkan kami untuk menggunakan maklumat ini dengan jelas mengikut Dasar Privasi dan Terma dan Syarat. Jika anda memberikan kami maklumat lain seperti cadangan mengenai laman web atau produk, perkhidmatan kami, atau apa-apa cadangan, data atau idea lain, semua maklumat tersebut akan dimiliki oleh kami dan boleh digunakan dan/atau didedahkan oleh kami dalam apa jua cara yang kami pilih, tanpa membayar apa-apa pampasan.

14. KEMAS KINI KEPADA NOTIS INI

Kami mungkin mengemas kini Notis ini dari semasa ke semasa dengan meletakkannya di laman web MyBERSATU atau kaedah-kaedah lain yang sesuai. Semak Notis ini secara berkala di laman web MyBERSATU untuk kekal dimaklumkan.
Notis ini tidak bertujuan untuk, dan tidak, mewujudkan sebarang hak kontrak, dan tidak mewujudkan sebarang kewajipan kontraktual di BERSATU, berkenaan dengan sebarang pihak lain atau atas nama pihak mana pun.

15. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR

Undang-undang yang mentadbir perjanjian ini adalah undang-undang Malaysia tanpa mengira lokasi atau bidang kuasa semasa anda mendaftar atau mengakses/menggunakan laman web kami.