Terma Penggunaan

Terma Penggunaan

PERJANJIAN PENGGUNA

Perjanjian ini merangkumi dan dengan ini menggabungkan dengan merujuk perkara berikut: Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi, yang berkuat kuasa dan mungkin diubah suai oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dari semasa ke semasa. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini, BERSATU dapat, menurut budi bicaranya sendiri, mengubah Perjanjian ini dan Syarat penggunaan dan dasar privasi lain pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang dikemas kini di laman web ini dan akan memberikan notis yang munasabah mengenai pindaan yang merangkumi perubahan besar. Sebagai alternatif, anda boleh melayari laman web “MyBERSATU” yang mengandungi Syarat Penggunaan dan dasar Privasi untuk paparan anda, dapat diakses melalui www.mybersatu.org. Sebarang perubahan terhadap syarat penggunaan dan dasar privasi akan berlaku pada tarikh kuat kuasa yang dinyatakan atau apabila diposkan jika tidak ada tarikh efektif.

Penggunaan laman web ini atau perkhidmatan laman web anda secara berterusan setelah tarikh kuat kuasa versi perubahan perjanjian ini atau Syarat penggunaan atau dasar Privasi lain merupakan penerimaan dan persetujuan anda untuk terikat dengan Syarat Penggunaan dan dasar Privasi sebagaimana yang diubah.

1. RINGKASAN

Berikut adalah syarat perjanjian undang-undang antara anda dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU). Dengan mengakses, melayari, atau menggunakan laman web ini, Anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan setuju untuk terikat dengan syarat-syarat ini dan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat ini, sila jangan guna laman web ini. BERSATU mungkin, tanpa notis kepada anda, pada bila-bila masa mengubah suai Syarat-syarat Penggunaan ini dan maklumat lain yang terdapat di dalam Laman web ini dengan mengemas kini catatan ini. BERSATU juga boleh melakukan penambahbaikan atau perubahan pada produk, perkhidmatan, atau program yang dijelaskan di laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

2. UMUM

Laman web ini mengandungi notis hak milik dan maklumat hak cipta, syarat-syaratnya mesti dipatuhi dan diikuti. Sila lihat tab bertajuk "Maklumat hak cipta dan tanda dagangan" untuk maklumat yang berkaitan. Laman web ini dan semua kandungan dalam laman web ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dihantar, diedarkan, atau digunakan untuk pembuatan karya terbitan tanpa persetujuan bertulis BERSATU terlebih dahulu, kecuali bahawa BERSATU memberikan anda bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, kebenaran terhad untuk mengakses dan memaparkan halaman Web dalam laman web ini, semata-mata di komputer anda dan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial dari laman web ini. Kebenaran ini dengan syarat anda tidak mengubah kandungan yang dipaparkan di laman web ini, dan tidak melanggar hak cipta, tanda dagang, dan notis hak milik BERSATU yang lain, dan penerimaan anda terhadap terma, syarat, dan notis yang menyertakan kandungan atau yang dinyatakan dalam laman web ini. Walau apa pun yang disebutkan di atas, setiap perisian dan bahan lain yang disediakan untuk memuat turun, mengakses, atau penggunaan lain dari laman web ini dengan terma, syarat, dan notis lesen mereka sendiri akan dikawal oleh terma, syarat, dan notis tersebut. Kegagalan anda untuk mematuhi terma, syarat, dan notis di laman web ini akan mengakibatkan penamatan automatik setiap hak yang diberikan kepada anda, tanpa notis terlebih dahulu, dan anda mesti segera memusnahkan semua salinan bahan yang dimuat turun dalam simpanan atau kawalan anda. Kecuali izin terhad di perenggan sebelumnya, BERSATU tidak memberikan anda hak atau lesen tersurat atau tersirat di bawah sebarang paten, tanda dagang, hak cipta, atau hak milik atau harta intelek lain. Anda mungkin tidak boleh mencerminkan sebarang kandungan dari laman web ini di laman web lain atau di media lain. BERSATU berhak untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melanggar hak Harta Intelek kami.

3. PENYANGKALAN UMUM

Laman web kami disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “seperti sedia ada”. Perjanjian ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Maklumat di laman web ini tidak dijanjikan atau dijamin betul, terkini, atau lengkap, dan laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau ralat tipografi. BERSATU tidak memikul tanggungjawab (dan dengan jelas menolak tanggungjawab) untuk mengemas kini laman web ini untuk memastikan maklumat terkini atau untuk memastikan ketepatan atau kelengkapan setiap maklumat yang disiarkan. Oleh itu, anda harus mengesahkan ketepatan dan kelengkapan semua maklumat yang diposkan sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan perkhidmatan, produk, atau perkara lain yang dijelaskan dalam laman web ini. BERSATU tidak memberikan jaminan bahawa masalah yang dilaporkan akan diselesaikan oleh BERSATU, walaupun BERSATU memilih untuk memberikan maklumat dengan tujuan untuk mengatasi masalah.

4. MAKLUMAT SULIT

BERSATU tidak mahu menerima maklumat sulit atau hak milik daripada anda melalui laman web kami. Harap maklum bahawa segala maklumat yang dihantar atau dikumpulkan melalui BERSATU akan dianggap TIDAK sulit. Dengan menghantar BERSATU sebarang maklumat atau bahan, anda memberikan BERSATU lesen yang tidak terhad dan tidak boleh ditarik balik untuk menyalin, menghasilkan semula, menerbitkan, memuat naik, menghantar, mengedarkan, menyebarkan, mempamerkan secara terbuka, melakukan, mengubah suai, membuat karya terbitan dari, dan menggunakan secara bebas, bahan-bahan tersebut atau maklumat. Anda juga bersetuju bahawa BERSATU bebas menggunakan idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang anda hantarkan kepada kami untuk tujuan apa pun. Walau bagaimanapun, kami tidak akan memberikan nama anda atau memaklumkan fakta bahawa anda menyerahkan bahan atau maklumat lain kepada kami melainkan: (a) kami mendapat keizinan anda untuk menggunakan nama anda; atau (b) kami terlebih dahulu memberitahu anda bahawa bahan atau maklumat lain yang anda kirimkan ke bahagian tertentu laman web ini akan diterbitkan atau digunakan dengan nama anda di atasnya; atau (c) kita dikehendaki untuk melakukannya mengikut undang-undang. Maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang anda kirimkan ke BERSATU untuk tujuan menerima produk atau perkhidmatan akan dikendalikan sesuai dengan dasar privasi kami. Sila lihat di bawah untuk maklumat lebih lanjut dalam Dasar Privasi.

5. PENGGABUNGAN LOGO-LOGO DAN PERWAKILAN PIHAK KETIGA

Penggunaan logo-logo pihak ketiga dan perwakilan oleh BERSATU dimiliki sepenuhnya dan hak cipta pemiliknya masing-masing. Penggunaan semua logo dan perwakilan pihak ketiga di laman web ini adalah tertakluk kepada persetujuan akhir oleh pemilik masing-masing.

6. KETERSEDIAAN GLOBAL

Maklumat yang diterbitkan oleh BERSATU di “World Wide Web” mungkin mengandungi rujukan atau rujukan silang untuk produk, program dan perkhidmatan “MyBERSATU” yang tidak diumumkan atau tersedia di negara anda. Rujukan sedemikian tidak menunjukkan bahawa BERSATU bermaksud mengumumkan atau menyediakan produk, program, atau perkhidmatan seperti itu di negara anda. Hubungi kami untuk mendapatkan maklumat mengenai produk, program, dan perkhidmatan yang mungkin tersedia untuk anda.

7. HUBUNGAN PERNIAGAAN

Laman web ini mungkin menyediakan pautan atau rujukan ke laman web dan sumber yang bukan “MyBERSATU”. “MyBERSATU” tidak membuat perwakilan, jaminan, atau komitmen lain mengenai laman web bukan “MyBERSATU” atau sumber pihak ketiga yang mungkin dirujuk, dapat diakses dari, atau dihubungkan ke mana-mana laman “MyBERSATU”. Pautan ke laman web bukan “MyBERSATU” tidak bermaksud bahawa BERSATU menyokong kandungan atau penggunaan laman web tersebut atau pemiliknya. Di samping itu, BERSATU bukan pihak kepada atau bertanggungjawab atas sebarang transaksi yang anda boleh lakukan dengan pihak ketiga, walaupun anda mengetahui mengenai pihak tersebut (atau menggunakan pautan ke pihak tersebut) dari laman web “MyBERSATU”. Oleh yang demikian, anda mengakui dan bersetuju bahawa “MyBERSATU” tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap sebarang kandungan, perkhidmatan, produk, atau bahan lain pada laman web atau yang tersedia ada dari laman web atau sumber tersebut. Apabila anda mengakses laman web yang bukan “MyBERSATU”, bahkan satu yang mungkin mengandungi logo “MyBERSATU”, sila fahami bahawa laman web itu bebas dari BERSATU, dan BERSATU tidak mengawal kandungan di laman web tersebut. Terserah pada anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri anda dari virus, worm, trojan horse, dan program lain yang berpotensi merosakkan, dan untuk melindungi maklumat anda yang anda anggap sesuai.

8. PAUTAN KE LAMAN WEB INI DAN LAIN-LAIN

Semua pautan ke laman web ini mesti diluluskan secara bertulis oleh BERSATU, kecuali bahawa BERSATU menyetujui pautan di mana pautan dan halaman yang diaktifkan oleh pautan tidak: (a) membuat bingkai di sekitar mana-mana halaman di laman web ini atau gunakan teknik lain yang mengubah cara persembahan visual atau penampilan apa-apa kandungan dalam laman web ini; (b) menyalahgambarkan hubungan anda dengan BERSATU; (c) menyiratkan bahawa BERSATU meluluskan atau menyokong anda, laman web anda, atau perkhidmatan atau penawaran produk anda; dan (d) mengemukakan tanggapan palsu atau mengelirukan tentang BERSATU atau sebaliknya merosakkan muhibah yang berkaitan dengan nama atau tanda dagangan BERSATU. Sebagai syarat selanjutnya untuk dibenarkan untuk memaut ke laman web ini, anda bersetuju bahawa BERSATU boleh pada bila-bila masa, mengikut budi bicara tunggalnya, menamatkan kebenaran untuk membuat pautan ke laman web ini. Dalam kejadian sedemikian, anda bersetuju untuk mengalih keluar semua pautan ke laman web ini dengan serta-merta dan berhenti menggunakan sebarang tanda dagangan BERSATU.

Laman web ini mungkin dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan sekutu kami. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, harap maklum bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar atau laman web ini. Kami mengesyorkan anda untuk menyedari apabila anda meninggalkan laman web kami dan membaca pernyataan privasi setiap laman web yang mengumpul maklumat peribadi. Sila semak dasar ini sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi ke laman web ini.Kenyataan privasi ini hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpulkan oleh kami melalui laman web ini.

9. PENAFIAN JAMINAN

Penggunaan laman web ini adalah atas risiko tunggal anda. Semua bahan, maklumat, produk, perisian, program, dan perkhidmatan disediakan " sebagaimana adanya," tanpa jaminan apa pun. BERSATU dengan jelas menolak setakat yang dibenarkan oleh undang-undang semua jaminan, atau perwakilan tersurat, tersirat, berkanun, dan lain-lain, termasuk, tanpa batasan, jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan tidak melanggar hak milik dan hak harta intelek. Tanpa batasan, BERSATU tidak memberikan jaminan atau jaminan bahawa laman web ini tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas ralat. Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda memuat turun atau sebaliknya memperoleh bahan, maklumat, produk, perisian, program, atau perkhidmatan, anda berbuat demikian mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan yang mungkin disebabkan, termasuk kehilangan data atau kerosakan pada sistem komputer anda. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

10. PENAFIAN LIABILITI

Setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang, dalam apa jua keadaan, BERSATU tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara/cara sekalipun dan walau apa pun yang timbul berkenaan dengan apa-apa transaksi (termasuk tanpa batasan transaksi penipuan) oleh/melibatkan ejen pengambilan pekerja atau mana-mana pihak ke-3, sama ada BERSATU telah dinasihatkan atau tidak menyedari kemungkinan kerosakan/liabiliti tersebut.

11. HAD LIABILITI

Dalam apa jua keadaan, BERSATU tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, teladan atau akibat dari apa-apa jenis yang berkaitan dengan atau timbul dari laman web ini atau penggunaan laman web ini, atau mana-mana laman web atau sumber yang dihubungkan, dirujuk, atau diakses melalui laman web ini, atau untuk penggunaan atau muat turun, atau akses ke, sebarang bahan, maklumat, produk, atau perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, sebarang keuntungan yang hilang, gangguan perniagaan, kehilangan simpanan atau kehilangan program atau data lain, walaupun BERSATU dinasihatkan secara nyata tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Pengecualian dan pengabaian liabiliti ini terpakai kepada semua punca tindakan, sama ada berdasarkan kontrak, jaminan, siksaan, atau teori undang-undang lain.

12. PENAMATAN

BERSATU boleh atas budi bicara mutlaknya, dengan notis atau tanpa notis, menggantung atau menamatkan penggunaan laman web kami atas apa jua sebab, termasuk tanpa batasan pelanggaran terma perjanjian ini. BERSATU juga boleh menghalang anda daripada menggunakan laman web kami dengan lebih lanjut. BERSATU tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekalipun untuk apa-apa penggantungan, penamatan, atau larangan akses masa depan.

13. INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan, dan memegang BERSATU yang tidak berbahaya, sekutunya, lembaga tadbir urusnya, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi, pembiaya dan pembekal daripada sebarang liabiliti, kerugian, tuntutan, tuntutan, dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang berkaitan dengan (a) penggunaan laman web kami; atau (b) pelanggaran perjanjian ini.

14. KEMASKINI KEPADA PERJANJIAN INI

Kami mungkin mengemas kini perjanjian ini dari semasa ke semasa dengan meletakkannya di laman web kami atau sebarangan kaedah lain yang sesuai.Semak perjanjian ini secara berkala di laman web kami untuk kekal dimaklumkan.

Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk, dan juga tidak, mewujudkan apa-apa hak kontrak, dan juga tidak mewujudkan kewajipan kontrak pada BERSATU, berkenaan dengan pihak lain atau atas nama pihak mana pun.

15. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR

Undang-undang yang mentadbir perjanjian ini adalah undang-undang Malaysia tanpa mengira lokasi atau bidang kuasa semasa anda mendaftar atau mengakses/menggunakan laman web kami.

16. LAIN-LAIN

Terma, syarat dan notis tambahan atau berbeza mungkin dikenakan kepada bahan, maklumat, produk, perisian dan perkhidmatan tertentu yang ditawarkan melalui laman web ini.Sekiranya terdapat sebarang konflik, terma, syarat dan notis tambahan atau berbeza tersebut akan mengatasi Terma Penggunaan ini. Sila lihat perjanjian atau notis yang berkenaan.

17. HUBUNGI KAMI

Untuk maklumat lanjut atau penjelasan mengenai akses data peribadi, pembetulan, pengusiran atau sebarang maklumat lain, sila hubungi kami melalui butiran berikut:

Pusat Sokongan Pelanggan
E-mel : keahlian@bersatu.org.my
Tel no. : +60383170180

Saya mengakui dan menerima bahawa saya telah membaca kandungan Perjanjian Pengguna ini dan bersetuju dengannya.
Tarikh : 14hb Ogos, 2021